Adatkezelési alapelvek

A Genius Geometry Kft. elkötelezett a látogatók személyes adatainak a védelmében. A regisztrálók adatait bizalmasan kezeli. Megtesz minden olyan lépést, amely garantálja ezen adataik védelmét, és biztonságát.

Az adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos törvényekkel, különösen az alábbiakkal:

– 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről

– 2001. évi CXIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

– 2008. évi XLVIII. Törvény a gazdasági reklámtevékenység egyes feltételeiről.

A Genius Geometry Kft., mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az adatvédelmi törvénynek és ezen szabályzatban rögzített elvek szerint kezeli, és azokat harmadik félnek nem adja át.

Kivételt képez a felhasználók rendeléseinek megfelelő kiszolgálásához igénybe vett harmadik fél nyújtotta szolgáltatás, amelyhez szükséges ezen adatok átadása.

A Genius Geometry Kft. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem alkalmaz az olyan felhasználóval szemben, aki a nem szükségszerű adatszolgáltatást megtagadja.

A kezelt személyes adatok köre:

A regisztráció során szükségszerűen megadandó adatok:

– Név, cím, e-mail cím, jelszó.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat semmilyen esetben sem ellenőrzi. A megadott személyes adatok helyességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az e-mail címének megadásával egyben felelősséget is vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Ezen e-mail címen megadott belépésekért minden felelősség azt a felhasználót terheli, aki a címet regisztrálta.

Az adatkezelés célja:

A személyes adatokat kizárólag az alábbiakban felsorolt tevékenységek céljából használjuk fel:

– hírlevél küldése

– megrendelt szolgáltatások teljesítése

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat más célokra semmilyen esetben sem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek, esetleg hatóságnak történő kiadása. Hacsak erről a törvény nem rendelkezik másként, a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelő megnevezése:

Név: Genius Geometry Kft.

Cím: 3200 Gyöngyös, Orczy út 10. fszt. 3.

Telefonszám:  06 (30) 684 6991

E-mail cím: info@geniusgeometry.hu

Az adatkezeléshez kapcsolódó fogalmak meghatározása:

– Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, jelen esetben a szolgáltató, aki önállóan, vagy másokkal együtt adatokat kezel, azok kezelésének a célját, és módját meghatározza.

– Adatkezelés

Alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, így különösen az adatok felvétele, gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, továbbítása, megváltoztatása, zárolása, esetleges törlése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

– Adatfeldolgozás

Az összes adatkezelési feladathoz kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

– Adattovábbítás

Meghatározott harmadik fél részére történő hozzáférhetőség biztosítása az adatnak.

– Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy azoknak a visszaállítása többé nem legyen lehetséges.

– Harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozóval.

A Genius Geometry Kft. kérésre tájékoztatást ad az azt kérő személy részére, a rá vonatkozó adatokról, az adatkezelés céljáról, és jogalapjáról.

A tájékoztatást a kérelemtől számított 30 napon belül írásban küldi el.

Bármilyen felmerülő kérdéssel kapcsolatban bárki fordulhat hozzánk a megadott elérhetőségek bármelyikén.

Bárki kérheti adatainak helyesbítését, vagy azok törlését. A Genius Geometry Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli azokat.

Hírlevelek adatkezelése:

A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik, és reklámot tartalmaz. A Genius Geometry Kft. az előzetesen magadott adatokat kezeli.

Bármikor indoklás nélküli leiratkozási lehetőséggel élhet bárki, a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva.

Amennyiben ez nem működik, e-mail címünkre írt levélben is megteheti leiratkozási igényét.

Leiratkozás esetén a Genius Geometry Kft. a személyes adatokat törli a nyilvántartásából, és további marketing célú hírlevelet nem küld ezen személyek részére.

A Genius Geometry Kft. fenntartja magának a jogot ezen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, kiegészítésére.

A módosítás hatályba lépését követően a szolgáltatás további ráutaló magatartással elfogadott a módosított tájékoztatóban foglaltakat.